مــ ـ ـن :
عبارتم از بی نهایت خستگی
عبارت از بی نهایت خشم فروخورده
وبی نهایت احساس فراموش شده

و بی نهایت نیــ ـاز به درک...!
........................................................................

لطفَــا :


زیاد دوستم نداشته باش....!
از آخریــــــن باری
که
دوستم داشتند .....
تا امروز
... بسیــار سخــــــــت گذشت...